Gobbi

Gobbi

  • Italy

Yacht models

2 Yacht Cabin count
Gobbi 345 sc
Gobbi
11.20 m
17 offers
1 Yacht Cabin count
Gobbi 315 sc
Gobbi
3.12 m
14 offers
2 Yacht Cabin count
Gobbi atlantis 39
Gobbi
12.00 m
11 offers
14 Yacht Passenger
Gobbi gobbi 425 sc
Gobbi
13.53 m
7 offers
Gobbi 375 sc
Gobbi
11.58 m
6 offers
6 Yacht Passenger
Gobbi 425 sc
Gobbi
13.70 m
5 offers
Gobbi atlantis 425 sc
Gobbi
14.94 m
3 offers
2 Yacht Cabin count
Gobbi 425sc
Gobbi
14.33 m
3 offers
2 Yacht Cabin count
Gobbi 365 sc
Gobbi
10.80 m
3 offers
7 Yacht Passenger
Gobbi 23 cabin
Gobbi
7.50 m
2 offers
8 Yacht Passenger
Gobbi 265 cabin
Gobbi
8.50 m
2 offers
8 Yacht Passenger
Gobbi 31 cabin
Gobbi
9.60 m
1 offers
7 Yacht Passenger
Gobbi 245 cabin
Gobbi
7.50 m
1 offers
10 Yacht Passenger
Gobbi 375sc
Gobbi
11.43 m
1 offers
1 Yacht Cabin count
Gobbi 245
Gobbi
8.23 m
1 offers
Gobbi 21
Gobbi
6.50 m
1 offers
2 Yacht Cabin count
Gobbi 345 sc
Gobbi
11.25 m
0 offers