Carine Yachts 2

Carine Yachts 2

Yacht for sale

FORMULA 353
Helsinki, Finland
 • 2008
 • Length 10.67 m
$ 147 349
09:51 30.06.2020
FAIRLINE Targa 52
Helsinki, Finland
 • 2006
 • Length 16.43 m
 • Beam 4.00 m
 • Draft 1.00 m
$ 300 377
17:48 30.06.2020
 • 2009
 • Length 14.50 m
 • Beam 4.46 m
 • Draft 1.12 m
$ 334 382
15:02 11.07.2020
Princess 52
Helsinki, Finland
 • 2001
 • Length 16.66 m
 • Beam 4.75 m
 • Draft 1.25 m
$ 334 382
11:35 30.06.2020
FAIRLINE Squadron 62
Helsinki, Finland
 • 2001
 • Length 18.90 m
$ 396 725
09:52 30.06.2020
GUINEVERE
Helsinki, Finland
 • 2008
 • Length 19.51 m
 • Beam 4.79 m
 • Draft 1.40 m
$ 566 693
17:48 30.06.2020
ENQUIRE
Helsinki, Finland
 • 2013
 • Length 28.04 m
 • Draft 1.86 m
$ 3 513 849
23:32 22.11.2019