Hayward Yachts

Hayward Yachts

Yacht for sale

Sashala
Greece
 • 1985
 • Length 11.10 m
 • Beam 3.85 m
 • Draft 1.90 m
$ 34 035
13:46 08.05.2019
 • 1997
 • Length 9.45 m
 • Beam 3.35 m
 • Draft 0.91 m
$ 36 659
14:34 08.05.2019
 • 2007
 • Length 11.30 m
 • Beam 3.67 m
 • Draft 1.95 m
$ 55 591
07:58 08.05.2019
 • 2008
 • Length 10.69 m
 • Beam 3.59 m
 • Draft 2.10 m
$ 62 398
08:17 08.05.2019
 • 2002
 • Length 11.99 m
 • Beam 3.93 m
 • Draft 1.55 m
$ 62 398
05:07 26.01.2020
 • 2008
 • Length 11.48 m
 • Beam 3.92 m
 • Draft 1.90 m
$ 77 146
08:17 08.05.2019
 • 2003
 • Length 13.45 m
 • Beam 3.95 m
 • Draft 1.60 m
$ 78 281
03:51 08.05.2019
 • 1987
 • Length 13.60 m
 • Beam 4.05 m
 • Draft 1.80 m
$ 78 281
15:49 07.05.2019
 • 2003
 • Length 13.21 m
 • Beam 4.19 m
 • Draft 4.19 m
$ 81 684
18:19 09.12.2019
 • 2003
 • Length 11.94 m
 • Beam 3.96 m
 • Draft 1.90 m
$ 96 433
09:23 07.05.2019
 • 1985
 • Length 18.20 m
 • Beam 5.00 m
 • Draft 1.19 m
$ 102 105
14:18 08.05.2019
 • 2008
 • Length 14.27 m
 • Beam 4.35 m
 • Draft 2.00 m
$ 105 509
03:50 08.05.2019
 • 2011
 • Length 13.10 m
 • Beam 4.12 m
 • Draft 2.00 m
$ 113 450
21:06 16.01.2020
 • 2007
 • Length 15.57 m
 • Beam 4.67 m
 • Draft 2.25 m
$ 113 450
03:59 08.05.2019
 • 2006
 • Length 13.72 m
 • Beam 4.37 m
 • Draft 2.05 m
$ 130 468
03:50 08.05.2019
 • 2001
 • Length 13.51 m
 • Beam 4.13 m
 • Draft 2.29 m
$ 138 419
22:00 28.09.2019
Adagio X
Greece
 • 2003
 • Length 12.51 m
 • Beam 3.90 m
 • Draft 2.10 m
$ 146 351
02:45 09.05.2019
 • 2007
 • Length 15.62 m
 • Beam 4.98 m
 • Draft 2.10 m
$ 153 158
22:37 22.11.2019
 • 2015
 • Length 12.38 m
 • Beam 4.20 m
 • Draft 2.05 m
$ 158 830
17:39 26.11.2019
Pershing 37
Corfu, Greece
 • 2005
 • Length 11.79 m
 • Draft 0.99 m
$ 163 368
23:30 22.10.2019