Navark Handels AB

Navark Handels AB

Yacht for sale

 • 2017
 • Length 7.00 m
 • Beam 2.59 m
 • Draft 0.50 m
$ 70 523
22:39 05.11.2019
 • 2009
 • Length 11.48 m
 • Beam 3.92 m
 • Draft 1.90 m
$ 96 340
14:42 24.08.2019
Malö 39
Sweden
 • 1995
 • Length 12.15 m
 • Beam 3.76 m
 • Draft 1.85 m
$ 147 641
01:43 09.08.2019
 • 2017
 • Length 2.18 m
 • Beam 0.79 m
$ 164 725
08:17 21.11.2019
 • 1996
 • Length 11.23 m
$ 177 469
21:37 13.09.2019
 • 1993
 • Length 16.50 m
 • Beam 4.80 m
 • Draft 1.70 m
$ 193 460
04:54 01.05.2019
 • 2013
 • Length 9.93 m
 • Beam 3.45 m
 • Draft 1.00 m
$ 203 133
13:57 07.05.2019
 • 2000
 • Length 14.90 m
 • Beam 4.36 m
 • Draft 1.02 m
$ 232 737
01:41 23.08.2019
 • 2005
 • Length 11.90 m
 • Beam 3.70 m
 • Draft 1.10 m
$ 233 679
19:06 09.05.2020
$ 236 278
04:57 21.11.2019
 • 2017
 • Length 11.27 m
 • Beam 7.80 m
 • Draft 0.50 m
$ 246 058
12:58 16.10.2019
 • 2006
 • Length 12.65 m
 • Beam 3.83 m
 • Draft 1.92 m
$ 294 970
01:31 12.07.2019
 • 2005
 • Length 15.50 m
 • Beam 4.50 m
 • Draft 2.40 m
$ 448 128
14:50 09.11.2019
 • 2015
 • Length 17.28 m
 • Beam 5.00 m
 • Draft 2.50 m
$ 525 000
03:50 23.10.2019
 • 2013
 • Length 17.15 m
 • Beam 5.20 m
 • Draft 2.85 m
$ 555 905
21:37 13.09.2019
 • 2014
 • Length 16.30 m
 • Beam 4.50 m
 • Draft 1.05 m
$ 589 940
01:42 23.08.2019
 • 2014
 • Length 15.46 m
 • Beam 4.31 m
 • Draft 1.18 m
$ 636 382
16:31 14.08.2019
 • 2008
 • Length 20.75 m
 • Beam 5.23 m
 • Draft 1.37 m
$ 804 387
07:37 06.03.2019
Custom s/y mariann
Gothenburg, Sweden
 • 2005
 • Length 27.09 m
 • Beam 6.90 m
$ 1 521 159
18:33 30.09.2019
 • 2013
 • Length 22.60 m
 • Beam 5.73 m
 • Draft 1.63 m
$ 1 809 528
13:46 26.11.2019