Sanlorenzo France

Sanlorenzo France

Yacht for sale

 • 2014
 • Length 13.35 m
 • Beam 3.83 m
 • Draft 0.80 m
$ 342 540
11:04 08.05.2019
 • 2009
 • Length 15.51 m
 • Beam 4.75 m
 • Draft 1.23 m
$ 513 810
13:39 07.05.2019
 • 2006
 • Length 20.00 m
 • Beam 5.50 m
 • Draft 1.61 m
$ 627 990
07:19 30.04.2020
 • 2019
 • Length 12.80 m
 • Beam 4.27 m
 • Draft 0.91 m
$ 742 170
09:46 07.05.2019
 • 2005
 • Length 22.94 m
 • Beam 5.60 m
 • Draft 1.79 m
$ 787 842
13:38 07.05.2019
SANLORENZO SL72
Monaco, Monaco
 • 2008
 • Length 22.00 m
 • Beam 5.67 m
 • Draft 2.50 m
$ 1 198 890
18:40 07.05.2019
 • 2003
 • Length 26.82 m
 • Beam 6.75 m
 • Draft 1.80 m
$ 1 941 060
03:44 07.05.2019
 • 1999
 • Length 33.10 m
 • Beam 7.45 m
 • Draft 1.80 m
$ 2 055 240
15:11 28.01.2020
SANLORENZO SL78
La Spezia, Italy
 • 2019
 • Length 24.64 m
 • Beam 5.74 m
 • Draft 1.80 m
$ 4 681 379
11:16 29.04.2020
SANLORENZO SX76
Monaco, Monaco
 • 2019
 • Length 23.75 m
 • Beam 6.60 m
 • Draft 1.65 m
$ 4 852 649
15:40 01.05.2019
 • 2016
 • Length 26.76 m
 • Beam 6.35 m
 • Draft 1.90 m
$ 5 480 639
18:51 07.05.2019
San Lorenzo 82
Monaco, Monaco
 • 2020
 • Length 27.60 m
 • Beam 7.20 m
 • Draft 1.70 m
$ 6 622 439
00:49 05.10.2019
 • 2018
 • Length 32.20 m
 • Beam 7.05 m
 • Draft 2.00 m
$ 8 791 859
00:49 05.10.2019
 • 2020
 • Length 29.06 m
 • Beam 6.76 m
 • Draft 1.98 m
$ 8 963 129
10:30 31.01.2020