Tingdene Boat Sales - Hartford Marina

Tingdene Boat Sales - Hartford Marina

Yacht for sale

NEW BOAT NOT NAMED
United Kingdom
 • 2019
 • Length 2.20 m
 • Beam 1.28 m
$ 3 166
19:36 01.05.2019
NO NAME
United Kingdom
 • 2014
 • Length 3.85 m
 • Beam 1.82 m
$ 9 442
01:06 30.04.2020
BLUE BELLE
United Kingdom
 • 1955
 • Length 4.20 m
 • Beam 1.61 m
$ 9 442
16:10 09.11.2019
SUNDANCER
United Kingdom
 • 1984
 • Length 7.25 m
 • Beam 2.77 m
$ 11 015
22:59 15.01.2020
Birchwood 25
United Kingdom
 • 1978
 • Length 7.65 m
 • Beam 2.80 m
 • Draft 0.75 m
$ 13 533
13:13 16.10.2019
SCALLYWAG
United Kingdom
 • 1958
 • Length 4.11 m
 • Beam 1.59 m
$ 15 736
12:31 06.08.2019
Slipstream CMN
United Kingdom
 • 2000
$ 21 395
01:11 02.05.2019
GEE WIZ
United Kingdom
 • 1953
 • Length 5.18 m
 • Beam 2.05 m
$ 23 856
01:49 09.08.2019
NO NAME
United Kingdom
 • 2004
 • Length 6.09 m
 • Beam 2.16 m
$ 27 690
04:24 02.05.2019
 • 1980
 • Length 15.00 m
 • Beam 3.85 m
 • Draft 1.50 m
$ 28 325
02:03 01.05.2019
ROBBIE B
United Kingdom
 • 2003
 • Length 7.92 m
 • Beam 2.08 m
 • Draft 0.50 m
$ 39 655
20:37 16.09.2019
LOXI
United Kingdom
 • 1991
 • Length 21.30 m
 • Beam 1.85 m
 • Draft 0.79 m
$ 69 240
05:19 30.04.2020
SAMOPS
United Kingdom
 • 2013
 • Length 17.67 m
 • Beam 1.85 m
 • Draft 0.61 m
$ 81 199
09:57 27.06.2020
 • 2015
 • Length 17.37 m
 • Beam 3.05 m
 • Draft 0.61 m
$ 108 265
01:40 30.04.2020