V Marine B&C

V Marine B&C

Yacht for sale

$ 40 275
08:29 30.04.2020
 • 1990
 • Length 11.52 m
 • Beam 3.97 m
 • Draft 1.30 m
$ 79 415
08:31 04.07.2020
 • 2006
 • Length 11.63 m
 • Beam 3.68 m
$ 96 433
18:58 15.01.2020
 • 1989
 • Length 12.73 m
 • Beam 3.85 m
 • Draft 0.80 m
$ 119 123
04:26 08.05.2019
 • 2005
 • Length 13.26 m
 • Beam 3.99 m
 • Draft 1.07 m
$ 169 041
14:35 27.06.2019
 • 2007
 • Length 12.06 m
 • Beam 4.02 m
 • Draft 1.15 m
$ 181 520
07:31 30.04.2020
 • 2005
 • Length 13.21 m
 • Beam 4.12 m
 • Draft 1.05 m
$ 204 210
04:53 07.05.2019
 • 2000
 • Length 13.15 m
 • Beam 4.50 m
 • Draft 1.10 m
$ 215 555
03:25 07.05.2019
 • 2018
 • Length 10.24 m
 • Beam 3.44 m
 • Draft 0.94 m
$ 238 245
17:01 17.12.2019
 • 1998
 • Length 16.30 m
 • Beam 4.73 m
 • Draft 1.45 m
$ 247 321
16:22 09.11.2019
 • 1998
 • Length 16.30 m
 • Beam 4.73 m
 • Draft 1.45 m
$ 247 321
21:17 08.05.2020
 • 2010
 • Length 13.20 m
 • Beam 3.99 m
 • Draft 1.20 m
$ 283 625
19:19 09.06.2020
 • 2006
 • Length 14.93 m
 • Beam 4.36 m
 • Draft 1.02 m
$ 283 625
12:09 07.05.2019
 • 2004
 • Length 17.35 m
$ 300 643
20:26 29.04.2020
 • 2008
 • Length 16.20 m
 • Beam 4.55 m
 • Draft 1.52 m
$ 414 093
15:14 08.05.2019
 • 2009
 • Length 16.80 m
 • Beam 4.80 m
 • Draft 0.95 m
$ 431 110
17:46 01.05.2019
 • 2005
 • Length 17.51 m
 • Beam 4.75 m
 • Draft 1.23 m
$ 442 455
15:35 08.05.2019
 • 2008
 • Length 14.64 m
 • Beam 4.49 m
 • Draft 1.12 m
$ 448 128
11:22 07.05.2019
 • 2013
 • Length 13.78 m
 • Beam 4.31 m
 • Draft 1.23 m
$ 453 800
11:01 29.04.2020
 • 2014
 • Length 15.60 m
 • Beam 4.30 m
 • Draft 1.10 m
$ 476 490
10:31 08.10.2019