BlackOrange Yachts Bernard Gallay

BlackOrange Yachts Bernard Gallay

Yacht for sale

  • 2011
  • Length 39.60 m
  • Beam 8.00 m
  • Draft 2.40 m
$ 6 017 218
15:02 07.04.2020