Pop Yachts International LLC

Pop Yachts International LLC

 • United States Sarasota, 6384 Tower Lane, Suite ASarasotaFlorida34240United States

Yacht for sale

Tahiti 33 Sailboat
United States
 • 1998
 • Length 10.06 m
 • Beam 3.35 m
 • Draft 1.65 m
$ 2 995
08:15 09.05.2019
 • 1974
 • Length 7.57 m
 • Beam 2.59 m
 • Draft 0.60 m
$ 3 500
12:52 11.08.2020
 • 2018
 • Length 41.00 m
 • Beam 7.20 m
 • Draft 2.20 m
$ 4 500
02:05 07.05.2019
 • 1973
 • Length 11.23 m
$ 5 000
11:32 15.07.2019
 • 1986
 • Length 30.00 m
 • Beam 7.00 m
 • Draft 1.75 m
$ 5 000
07:27 27.07.2020
Creative marine 25
United States
 • 1993
 • Length 7.62 m
$ 5 500
16:56 07.05.2019
 • 1985
 • Length 10.67 m
 • Beam 2.59 m
$ 5 500
00:45 08.05.2019
Cruisers Yachts 249
United States
 • 1977
 • Length 7.32 m
$ 6 000
16:34 01.05.2019
 • 1966
 • Length 10.06 m
 • Beam 3.05 m
 • Draft 2.32 m
$ 6 000
03:08 07.05.2019
 • 1969
 • Length 9.14 m
 • Beam 3.26 m
 • Draft 0.79 m
$ 6 000
03:55 07.05.2019
S2 Yachts 8.0
New York, United States
 • 1977
 • Length 7.92 m
 • Beam 2.44 m
 • Draft 1.83 m
$ 6 000
23:30 07.05.2019
 • 1984
 • Length 8.23 m
 • Beam 2.80 m
 • Draft 1.10 m
$ 6 000
08:33 09.05.2019
Carver 310 Santego
United States
 • 1996
 • Length 9.45 m
 • Beam 3.35 m
 • Draft 0.82 m
$ 6 000
11:58 14.08.2019
 • 1994
 • Length 8.84 m
 • Beam 2.90 m
 • Draft 0.70 m
$ 6 000
14:14 29.04.2020
Grampian 30
United States
 • 1970
 • Length 9.14 m
 • Beam 2.87 m
 • Draft 1.37 m
$ 6 300
17:51 07.05.2019
Formula Two
United States
 • 1983
 • Length 6.10 m
 • Beam 2.44 m
$ 6 300
21:53 07.05.2019
Donzi Ragazza R21
United States
 • 1988
 • Length 6.40 m
 • Beam 2.50 m
 • Draft 0.73 m
$ 6 700
00:19 19.09.2020
 • 1996
 • Length 6.91 m
 • Beam 2.59 m
$ 6 995
21:14 02.05.2019
 • 1988
 • Length 10.67 m
 • Beam 3.87 m
 • Draft 0.85 m
$ 6 995
23:32 06.08.2020
Luhrs 290 open
United States
 • 1994
 • Length 9.70 m
 • Beam 3.51 m
 • Draft 0.61 m
$ 7 000
14:05 17.12.2019